Szkoła w 1996 r.

W roku 1996 Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi liczyła 1024 uczniów skupionych w 36 oddziałach. Zatrudnionych było 70 pracowników pedagogicznych i 21 pracowników administracyjno - obsługowych.

Wprowadzony od 01. 09. 1990 roku nowy regulamin oceniania, promocji i klasyfikowania uczniów rozszerza skalę ocen od 1 do 6, dając pełne możliwości uzyskania satysfakcji z wyników pracy zarówno uczniom mającym trudności w nauce, jak i tym, których zdolności połączone z dużym wysiłkiem i właściwą organizacją nauki dają efekt w postaci wysokiego poziomu wykształcenia.

Z dniem 01.01.1994 roku prowadzenie szkoły przejęło Miasto Lublin.

Niełatwe warunki organizacji procesu lekcyjnego - ciężka sytuacja lokalowa, zbyt duża liczebność klas, brak pomocy dydaktycznych - utrudniają pełną realizację wytyczonych celów. Mimo to dzięki funduszom pozyskanym od Urzędu Gminy, inicjatywie Komitetu Rodzicielskiego, środkom wypracowanym przez szkołę, dokonano w ostatnich latach wielu remontów, np. izolacji fundamentów budynku, sali gimnastycznej, sali korekcyjnej, przebudowy pomieszczeń i ich odnowę.

Prowadzona jest komputeryzacja zarządzania i edukacji. Szkoła znalazła się w gronie tych szkół w Polsce (podstawowych i średnich ), które mają dostęp do światowej sieci komputerowej INTERNET. W dalszym ciągu rozbudowywana sprzętowo jest pracownia informatyczna.

Na uwagę zasługuje też biblioteka szkolna - praca w ostatnich latach koncentrowała się m. in. na uruchomieniu sieci komputerowej NOVELL, udostępnieniu dzieciom programów edukacyjnych. Odbyły się prezentacje dla nauczycieli z regionu Lubelszczyzny dotyczące wykorzystania komputerowego programu do obsługi biblioteki MOL. W ramach pracy biblioteki odbywa się szereg konkursów literacko-czytelniczych, wystawek, mamy również mini-księgarenkę. Nawiązano kontakt z Fundacją Pomocy Biblotekarzom Polskim w Warszawie w celu pozyskania nowych książek do biblioteki. Powoli staje się ona centrum informacji szkolnej.

Nie ograniczamy się do bieżącej pracy dydaktycznej. Uczniowie naszej szkoły dzięki ogromnemu zaangażowaniu nauczycieli mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych. W ostatnim roku działały następujące koła zainteresowań: polonistyczne, matematyczne, chemiczne, chór szkolny; opłacane przez rodziców: językowe i komputerowe oraz prowadzone społecznie przez nauczycieli: geograficzne, biologiczne, fizyczne, plastyczne i katechetyczne.

We wrześniu 1994 roku zawiązał się Uczniowski Klub Sportowy organizujący sekcje siatkówki, piłki nożnej, koszykówki, zajęcia ze sportów zimowych, lekkoatletyczne, biegi na orientację. UKS prowadzi dziłalność sportowo-rekreacyjną. Uczniowie biorą udział w zawodach sportowych zgodnie z kalendarzem imprez SZS. UKS angażuje dzieci w różnorodnych imprezach masowych (np. coroczny udział dzieci w "Ogólnopolskim Biegu Solidarności" - P. Baszmianin - 1 miejsce w biegu kl. 6 i udział 250 uczestników ze szkoły), a w czasie ferii zimowych i wakacyjnych organizuje dla młodzieży wypoczynek. Dzięki odnoszonym sukcesom UKS zyskuje sponsorów i wartościowe nagrody w postaci np. sprzętu sportowego. Należy szczególnie podkreślić zasługi nauczycieli wychowania fizycznego, których praca przyczyniła się do osiągnięcia wysokiej pozycji we współzawodnictwie sportowym szkół. Młodzież naszej szkoły od lat bierze udział we wszystkich imprezach sportowych organizowanych przez ZM SZS (lub inne organizacje) odnosząc w nich wiele sukcesów (puchary, dyplomy, nagrody, wyróżnienia). Reprezentanci naszej szkoły zdobywali laury nie tylko na mistrzostwach m. Lublina, ale także na zawodach wojewódzkich czy ogólnopolskich.

Do spektakularnych osiągnięć zaliczyć należy sukces Sławomira Sawickiego w kl. 8 - mistrzostwo Polski juniorów i seniorów w snookerze w 1995 r., Roberta Żuka - powołanie do reprezentacji Polski kadetów w piłce koszykowej,. Agnieszki Gołębiowskiej - do reprezentacji Polski w biegach średnich, W. Wójcik - rekordzistka Polski w kategorii młodzików w skoku w dal (6,18 m).

Uczniowie naszej szkoły mają możliwość samorealizacji oraz wpływu na całokształt życia pracując w organizacjach szkolnych; Samorządzie Szkolnym, kole PCK, LOP, Klubie Młodych Ekologów. <

Uwrażliwienie na krzywdę ludzką, dażenie opieką ludzi niepełnosprawnych, szerzenie kultury zdrowotnej, szkolenie uczniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy - to zadanie PCK. Realizuje je sumiennie współpracując z Zarządem Miejskim PCK oraz Domem Opieki Społecznej, organizując wiele konkursów, spotkań, prelekcji, wystawek, kwest, akcji. Propaguje treści ekologiczne i pozyskuje środki finansowe na fundusz pomocy dzieciom.

Samorząd Szkolny jest inicjatorem działań podejmowanych przez młodzież. Propaguje wśród uczniów znajomość Karty Praw Dziecka - dokument ratyfikowany przez Polskę. Sekcja SU przygotowuje inscenizacje i dekoracje na uroczystości szkolne i apele związane z alertem ekologicznym.Współuczestniczy we wszystkich akcjach z innymi agendami szkoły.

Liga Ochrony Przyrody bierze udział w akcji "Sprzątanie świata" oraz prowadzi Kronikę Ekologiczną szkoły. Na uwagę zasługuje też działający przy Półinternacie teatrzyk lalkowy "Tyci-Tyci", który brał udział w Wojewódzkim Przeglądzie Teatrzyków Lalkowych.

Dużą wagę przywiązujemy do pracy z uczniem mającym problemy w nauce. W celu zniwelowania nieprawidłowości rozwojowych oprócz indywidualizacji w toku lekcyjnym prowadzone są w klasach I - III zespoły wyrównywania wiedzy. Regularnie odbywają się zajęcia gimnastyki korekcyjnej oraz zajęcia reedukacyjno-kompensacyjne. Prowadzone są odpłatne zajęcia logopedyczne dla uczniów klas I.

Współpracy z Miejską Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną zawdzięczamy możliwość rozwiązywania pewnych problemów, które nie wiążą się bezpośrednio z tokiem nauki i wychowania, lecz stanowią niezbędną pomoc naszym uczniom. Są to przede wszystkim badania psychologiczne i pedagogiczne, dzięki którym można skuteczniej pracować z uczniami mającymi trudności w nauce dostosowując stawiane wymagania do ich możliwości, a także trafniej oddziaływać na nich wychowawczo.

Nie sposób omówić wszystkich form pracy jakie podejmują nauczyciele, by zrealizować wspaniałe zadanie wykształcenia młodego człowieka. Na pewno są świadomi odpowiedzialności,jaką obdarzył ich los, a zarazem trudności stojących przed nimi. Niewątpliwie dzięki zaangażowaniu nauczycieli - młodzież naszej szkoły ma szansę osiągać wspaniałe wyniki, rozwijać swoje zainteresowania.

[Powrót do góry strony]


HTML 3.2 Checked!