[powrót]

1 września 1999r. rozpoczął się nowy rok szkolny. W związku z reformą systemu edukacji nasza szkoła została szkołą podstawową. Obecnie uczą się w niej klasy I-VI oraz VIII. Uczniowie klas VII już jako gimnazjaliści opuścili naszą szkołę. Zmniejszyła się też ilość uczniów i obecnie w 33 oddziałach uczy się 885 dzieci. Zatrudnionych jest 65 nauczycieli i 21 pracowników administracyjno - obsługowych.

Klasy I-III uczą się już według zaleceń reformy. Uczniowie zajmują pierwsze piętro, gdzie wszystkie sale są przeznaczone dla nich. Nie ma dzwonków, a ilość i długość przerw ustala nauczyciel w oparciu o obserwację klasy. Nie ma podziału na przedmioty ani tradycyjnych ocen. Jest to nauczanie zintegrowane. W pełnym zakresie jest ono realizowane w klasach pierwszych.

W klasach IV jest nauczanie blokowe. Uczniowie mają nowe podręczniki i programy nauczania. Uczą się już języka angielskiego, mają nowy przedmiot „Sztuka”, który powstał z połączenia muzyki i plastyki i „Przyroda” (biologia z geografią), a nowy program z techniki umożliwia naukę obsługi komputera.

Nauczyciele opracowali  Wewnątrzszkolny System Oceniania  i  Szkolny Program Wychowania.

Dokumenty te zawierają:

uporządkowane zagadnienia dotyczące celów, zasad i sposobów oceniania, które obowiązują wszystkich nauczycieli,
przedmiotowe systemy oceniania, czyli wymagania na określone oceny z poszczególnych przedmiotów
cele wychowawcze, jakie stawia sobie i swoim wychowankom szkoła
regulamin ocen z zachowania wg nowej skali (wzorowa, dobra, poprawna i nieodpowiednia)

Ze względu na brzydką pogodę uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się na sali gimnastycznej. Najpierw klasy starsze wysłuchały przemówienia p. dyrektora Jerzego Piskora oraz krótkiej części artystycznej w wykonaniu klasy III „a”, a następnie spotkały się ze swoimi wychowawcami w przydzielonych salach.

Sześć klasy pierwszych zostało powitanych w uroczysty sposób. Najpierw na sali gimnastycznej dzieci spotkały się z dyrekcją szkoły, a później wraz ze swoimi paniami powędrowały do swoich sal.