KLUB EUROPEJSKI   

EURO-21

SP NR 21W LUBLINIE

 

Rozdział I

Nazwa i siedziba Klubu:

·     KLUB EUROPEJSKI   EURO-21   przy Szkole Podstawowej nr 21 w Lublinie

·        Siedzibą Klubu jest Szkoła Podstawowa nr 21, mieszcząca się przy ulicy Zuchów 1 w Lublinie

 

Rozdział II

Założenia i zadania Klubu:

·        Poznanie historii Unii Europejskiej

·        Propagowanie edukacji europejskiej

·        Zintegrowanie uczniów zainteresowanych problematyką europejską

·        Przybliżenie tradycji i kultury państw Unii Europejskiej

·        Poznawanie ciekawych miejsc w  Europie

·        Rozwijanie świadomości bycie Europejczykiem

·        Przygotowanie do życia we wspólnej Europie

·        Przyczynianie się do wzajemnej tolerancji i szacunku

·        Współpraca z klubami europejskimi

·        Organizowanie i przeprowadzanie spotkań informacyjnych

·        Organizowanie konkursów dotyczących wiedzy o Unii Europejskiej i krajach członkowskich

·        Organizacja otwartych spotkań Klubu Europejskiego

 

Rozdział III

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki:

·        Członkiem Klubu może być każdy (chętny) uczeń Szkoły Podstawowej nr 21
w Lublinie

 

Rozdział IV

Władze Klubu:

·        Najwyższym organem władz Klubu jest walne zebranie Członków Klubu, które zbiera się raz na dwa miesiące

·        Najważniejszymi zadaniami walnego zebrania członków Klubu jest:

o       Wybór na okres 1 roku szkolnego Rady Klubu, składającej się z 5 osób,

o       Przyjęcie planu pracy Klubu na bieżący rok szkolny,

o       Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań i przedsięwzięć.

·        Zadania Rady Klubu: opracowanie planu pracy na bieżący rok szkolny

 

Skład Rady:

o       Prezydent

ü      reprezentuje Klub w środowisku szkolnym i lokalnym,

ü      kieruje pracami Klubu

ü      nadzoruje działalność Klubu

ü      Podejmuje decyzje dotyczące zebrań Rady Klubu

o       Sekretarz: prowadzi dokumentację działalności Klubu (plan pracy, protokoły spotkań, sprawozdania)

·         Skarbnik: prowadzi finanse Klubu (dokonuje rozliczeń)

 powrót do strony głównej