Wyobraźmy sobie, że jest rok 2010 ...(wizja szkoły z 1999 roku)

        Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie funkcjonuje w oparciu o autorski program nauczania kładąc nacisk na edukację prozdrowotną i regionalną uczniów, co poprzez poznanie najbliższego otoczenia umożliwi im zrozumienie świata i rządzących nim praw.
Program szkoły ukierunkowany jest na potrzeby dziecka, jego rodziny i środowiska. Zapewnia właściwe przygotowanie ucznia do następnego etapu kształcenia będąc podatnym na modyfikacje umożliwiające wprowadzanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych.
        Jednolity system oceniania uwzględniający zaangażowanie i wkład pracy ucznia wspiera jego rozwój i jest akceptowany przez całą społeczność szkolną. Jasny i spójny program wychowawczy poprzez konsekwentnie realizowany system oddziaływań kształtuje pożądane zachowania, u podstaw których znajdują się powszechnie akceptowane zasady moralne. Każde dziecko ma zapewnione warunki rozwoju umiejętności i postaw, które są niezbędne w dalszym etapie nauki i kształtują wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka i środowiska. Sprzyja temu liczebność klas szkolnych i preferowane aktywne metody pracy. Podejmowane przez szkołę działania umożliwiają uczniom odkrywanie świata i ich miejsca w świecie w sposób niekonwencjonalny, wieloaspektowy i twórczy, tworząc zintegrowany obraz rzeczywistości. Realizację tego zapewnia funkcjonowanie klas autorskich, indywidualne podejście do każdego dziecka oraz przyjazna atmosfera oparta na wzajemnej akceptacji.
        Bezpieczne warunki rozwoju psychicznego i fizycznego oraz duża różnorodność atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych sprawiają, że uczeń jest zadowolony i ma satysfakcję z pobytu w szkole. Wystrój wnętrz szkoły z dużą ilością zieleni pogłębia poczucie bezpieczeństwa i sprawia, że uczeń chętnie tu przebywa.
        Osiągane sukcesy w działalności dydaktyczno-wychowawczej są wynikiem zaangażowania wysoko wykwalifikowanej, doświadczonej i kompetentnej kadry pedagogicznej, świadomej realizowanej misji i otwartej na potrzeby ucznia. Współdziała ona ze środowiskiem rodzinnym dziecka w zakresie wychowania i różnych sfer rozwoju podejmując inicjatywy integrujące środowisko ze szkołą i współpracując z instytucjami i organizacjami, których działania statutowe są zbieżne lub zbliżone.
        Rodzice chętnie i aktywnie uczestniczą w życiu szkoły. Są partnerami we wszystkich podejmowanych działaniach. Współuczestniczą w tworzeniu prawa szkolnego i programów, wspomagają ich realizację oraz prezentują osiągnięcia. Na ich życzenie organizowane są nowe formy zajęć, w tym nauka języków obcych.
Przedstawiciele wszystkich środowisk szkolnych mają prawo decydowania o obliczu szkoły i podejmowanych inicjatywach poprzez skupiające ich autonomiczne organizacje wewnątrzszkolne.
        Realizacja zadań szkoły możliwa jest dzięki właściwej bazie materialnej: doskonale wyposażonym pracowniom, nowoczesnym pomocom dydaktycznym, dostępowi do współczesnych źródeł wiedzy i poznania.
Dzięki szkolnej sieci komputerowej uczniowie korzystają w miarę potrzeb z elektronicznych źródeł informacji, również do tworzenia prac, projektów oraz prezentacji multimedialnych. Uczniowie w każdym czasie mają dostęp do informacji o aktualnie realizowanych tematach lekcji, o zadaniach domowych i dodatkowych pracach poprzez tablicę ogłoszeń na szkolnej stronie www. Na swojej stronie internetowej szkoła na bieżąco informuje o aktualnych wydarzeniach, a nauczyciele wykorzystują pocztę elektroniczną do kontaktów z rodzicami, uczniami i własnego rozwoju. Poprzez internet rodzice mogą dowiedzieć się o postępach w nauce dziecka, aktualnym planie lekcji uwzględniającym choroby nauczycieli, chore dzieci zaś otrzymują ze szkoły codzienny serwis informacyjny a nawet uczestniczą w nauczaniu na odległość.
        W ten sposób szkoła będąc pionierem i liderem w stosowaniu najnowocześniejszych systemów i technologii informatycznych, tworzy nową jakość w edukacji i osiąga wymierne efekty w promocji wiedzy na temat możliwości wykorzystania komputerów w edukacji.