Informacja dla ucznia klasy III

Badanie osiągnięć uczniów po klasie trzeciej ma na celu określenie poziomu opanowania wybranych  wiadomości
i umiejętności objętych programem kształcenia zintegrowanego.

Przygotowany test,, Sprawdź, czy potrafisz” zawiera zadania z zakresu edukacji polonistycznej, środowiskowej
i matematycznej. Zadania testu obejmują następujące umiejętności ucznia:

-         czytanie tekstu ze zrozumieniem, wybieranie wskazanych informacji;

-         rozpoznawanie i nazywanie  podstawowych części mowy;

-         formułowanie krótkiej wypowiedzi pisemnej we wskazanym celu oraz adresowanie;

-         określanie kierunków głównych na mapie;

-         odczytywanie i porównywanie temperatury;

-         słowne zapisywanie liczebników;

-         wykonywanie obliczeń sposobem pisemnym;

-         stosowanie działań matematycznych dla obliczania czasu;

-         rozwiązywania zadań tekstowych z uwzględnieniem zależności między podanymi wielkościami i redagowaniem odpowiedzi;

-         stosowanie zasad kolejności wykonywania działań.

Test dla uczniów klas trzecich odbędzie się 27.IV.2005 roku ( środa) w godzinach 10.00-11.45. O przydziale sal poinformują wychowawcy.

Prosimy o przygotowanie pomocy do pisania (długopis, ołówek, gumka, linijka).