HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM 2004/05

KLASY I - III

 

TERMIN

 

GODZINA

TEMATYKA STAŁA

 

II semestr

 

3 II

czwartek

 

16.30

17.30

 

Diagnoza postępów w nauce w I semestrze roku szk. 2004/2005:

·        opisowe oceny śródroczne;

·        oceny śródroczne z religii (z języka angielskiego w klasie I);

·        wnioski do dalszej pracy;

·        sprawy bieżące;

·        konsultacje z pracownikami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 5 w Lublinie..

 

17 III

czwartek

 

16.30

17.30

 

Organizacja pracy w II semestrze nauki:

Relacje w klasie (w grupie), zachowanie dziecka

w szkole, poza szkołą:

·        ocena bieżąca ucznia w nauce i zachowaniu;

·        organizacja wycieczki klasowej;

·        szczegóły organizacyjne sprawdzianów wiadomości       i planowanych konkursów szkolnych i poza szkolnych;

·        sprawy różne (m.in. organizacja pierwszego dnia wiosny).

 

21 IV

czwartek

 

16.30

17.30

 

Konsultacje indywidualne:

·        konsultacje z wychowawcą,

·        konsultacje z nauczycielami uczącymi w klasie, pedagogiem szkolnym;

·        konsultacje z pracownikami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 5 w Lublinie.

 

19 V

czwartek

 

16.30

17.30

 

Diagnoza postępów klasy w nauce i zachowaniu:

·        poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych (rocznej ocenie opisowej, planowanej ocenie z religii  (w klasie I – z j. angielskiego);

·        wnioski do dalszej pracy (planowanie zajęć dodatkowych dla dzieci na następny rok szkolny);

·        sprawy różne (m.in. organizacja Dnia Dziecka

      i zakończenia roku szkolnego – kl. III).