KALENDARZ SZKOLNY

2007/08

 

 

Zaplanowane działania

 

Termin

 

Nauczyciele odpowiedzialni

Uwagi 

Organizacja roku szkolnego

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2007 r.

podstawa prawna: § 2 ust. 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - (Dz. U. Nr 46, poz. 432,
z
późn. zm.)

Informacja o ocenach niedostatecznych.

 

Zimowa przerwa świąteczna

do 14 grudnia 2007 r.

 

24 - 31 grudnia 2007 r.

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - (Dz. U. Nr 46, poz. 432,
z późn. zm.)

 

 

 

Termin klasyfikacji semestralnej

 

do 10 stycznia 2008r. – poinformować o ocenach

 

29 stycznia 2008 r.

 

Ferie zimowe:

14 - 26 stycznia 2008 r.:
lubelskie
, podkarpackie, pomorskie, śląskie, warmińsko-mazurskie

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego- (Dz. U. Nr 46, poz. 432,
z późn. zm.)

Wiosenna przerwa świąteczna

20 - 25 marca 2008 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego- (Dz. U. Nr 46, poz. 432,
z późn. zm.)

Sprawdzian przeprowadzany
w ostatnim roku
nauki w szkole podstawowej:

- dodatkowy
termin sprawdzianu
    w szkołach podstawowych

 

- informacja o ocenach niedostatecznych

8 kwietnia 2008 r. godz. 9.00

.... czerwca 2008 r. godz. 9.00

do 10 maja 2008r.

podstawa prawna: § 32 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz.2046, z późn. zm.)

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych:
 

2 maja 2008 r.
23 maja 2008 r.

 

podstawa prawna: § 5 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – (Dz. U. Nr 46, poz. 432,
z późn. zm.)

Dodatkowym dniem wolnym od zajęć
w szkołach z 5 dniowym tygodniem pracy
może być po odpracowaniu:

2 listopada 2008 r.

 

/4 stycznia 2008/

 

podstawa prawna: § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – (Dz. U. Nr 46, poz. 432,
z późn. zm.)

Termin klasyfikacji rocznej

 

16 czerwca 2008 r.

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych

20 czerwca 2008 r.

podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego- (Dz. U. Nr 46, poz. 432,
z późn. zm.)

Ferie letnie

21 czerwca - 31 sierpnia 2008 r.

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego- (Dz. U. Nr 46, poz. 432,
z
późn. zm.)