OBIADY CZERWIEC !!!

 

 

Uczniowie - 13*2,80 = 36,40 zł

 

KWOTY WPŁAT ZA OBIADY NA MIESIĄC CZERWIEC POMNIEJSZONE

 ZOSTAŁY O ODPIS Z DNIA 27.05.2008 r. 

 

Wpłaty za obiady powinny być uiszczane w terminie do końca miesiąca poprzedzającego na konto:

 

BANK PEKAO S.A. 36124015031111001001758237

przy ul. Królewskiej 1 w Lublinie

w banku, na poczcie lub przez Internet.

 

Na druku wpłaty należy umieścić: imię i nazwisko ucznia, klasę oraz miesiąc którego dotyczy wpłata za obiad.

 

Po okazaniu dowodu wpłaty intendentce pokój 21 (7A), osoba stołująca się otrzymuje abonament.

Brak potwierdzenia wpłaty spowoduje skreślenie z listy stołujących się – uczniowie nie będą mogli korzystać z posiłków.

 

Cena obiadu wynosi 2,80 zł , w następnych miesiącach po przeprowadzeniu kalkulacji może ulec zmianie, o czym rodzice zostaną powiadomieni.

 

Odpisy za obiady będą dokonywane w przypadku, gdy nieobecność ucznia została zgłoszona w poprzednim dniu. Odpisy za obiady można zgłaszać telefonicznie – tel.081 534-18-36 (sekretariat), wew.117 (intendent), lub osobiście w pokoju 21.

 

Nieobecność dziecka w szkole nie jest jednoznaczna z rezygnacją z obiadu – należy o tym poinformować!

 

Obiady w stołówce szkolnej wydawane będą tylko za okazaniem abonamentu. W przypadku zgubienia należy niezwłocznie powiadomić intendentkę i szefową kuchni, gdyż karty wydawane są tylko raz!

 

Rezygnację z korzystania ze stołówki szkolnej w kolejnym miesiącu należy zgłaszać maksymalnie najpóźniej ostatniego dnia miesiąca.

                                                

 

Regulamin stołówki szkolnej

 Marta Biedrzycka