Regulamin stołówki szkolnej

 

 

1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów oraz pracowników szkoły.

 

2. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

 

     a/ uczniowie, wnoszący opłaty indywidualne (bezgotówkowe)

     b/ uczniowie, których dożywianie dofinansowuje MOPR oraz inni sponsorzy

     c/ pracownicy zatrudnieni w szkole oraz emeryci-byli pracownicy szkoły

 

3. Posiłki wydawane są w godzinach  od 11.30 do 13.30

      godzina : 11.30 – 11.50 -  kl. IV-VI

      godzina : 12.25 – 12.45 -  kl. I-III

 

4. Obiady wydawane są wyłącznie na podstawie ważnego abonamentu obiadowego, zagubienie abonamentu należy zgłosić u intendenta.

 

5. Opłatę za obiady należy uiszczać z góry do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc żywieniowy. Opłaty można dokonać przekazem bankowym, w banku, na poczcie lub przez Internet na konto nr 36124015031111001001758237.

Przy braku terminowej płatności będą naliczane ustawowe odsetki.

 

6. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nie spożywającym posiłków, w tym również rodzicom uczniów.

 

7. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce /szkoła nie prowadzi sprzedaży na wynos/.

 

8. W przypadku nieobecności osoby uprawnionej w szkole lub rezygnacji z posiłku zwrotowi podlega opłata wniesiona za posiłek za pierwszy dzień nieobecności lub dzień zgłoszenia rezygnacji z posiłku. W przypadku gdy nieobecność lub rezygnacja zostaną zgłoszone nie później niż w dniu poprzedzającym nieobecność lub dzień, w którym osoba uprawniona zrezygnowała z posiłku, odpis zostanie uwzględniony. Koszt niewykorzystanych obiadów odliczyć należy przy opłacie za następny miesiąc. Listy odpisów udostępniane będą u intendenta

 

9. W przypadku planowanej nieobecności w szkole /wycieczki/ należy zgłosić ten fakt przynajmniej jeden dzień wcześniej.

 

10.Rezygnację z korzystania ze stołówki szkolnej należy zgłosić do intendenta, najpóźniej do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca.

 

11. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawiania kurtek w szatni, tornistrów przed stołówką.

 

12. Podczas pobytu w stołówce uczniowie zachowują się kulturalnie. Nadzór nad uczniami sprawuje nauczyciel dyżurny zgodnie z grafikiem dyżurów.

 

13. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka.

 

14.W stołówce oraz na tablicy ogłoszeń wywieszony jest aktualny jadłospis na dany dzień.

 

15. Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2008 r.