PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI
 I MŁODZIEŻY W 2007 r. NA TERENIE MIASTA LUBLIN

 

 

Na terenie naszej szkoły realizowany jest „PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI I MŁODZIEZY W 2007 r. NA TERENIE MIASTA LUBLIN”

 

Termin rozpoczęcia programu: wrzesień 2007 r.

Termin zakończenia programu: 15 grudnia 2007 r.

 

Adresatem programu są uczniowie pochodzący z rodzin o niskich dochodach.

 

    W ramach realizacji programu organizuje się dla uczniów
klas I – III zajęcia wyrównywania wiedzy z treści realizowanych w kształceniu zintegrowanym oraz zajęcia logopedyczne i reedukacyjne w miarę potrzeb (do wniosku o udział w zajęciach reedukacyjnych lub logopedycznych należy dołączyć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej).

Dla uczniów klas IV – VI w celu wyrównywania szans edukacyjnych organizuje się dwa rodzaje zajęć:

 

    Warunkiem przyjęcia ucznia na zajęcia jest pisemny wniosek kierowany do Dyrektora Szkoły.

 

Wnioskodawcą może być rodzic (prawny opiekun) ucznia, wychowawca klasy lub pedagog szkolny.

Wnioskodawca wypełnia wniosek, w którym wykazuje zasadność kierowania ucznia do uczestnictwa w realizacji programu.

 

Jeśli uczeń ma już przyznane stypendium szkolne lub zasiłek szkolny, kwalifikuje się do ww. zajęć (taka informacja powinna znaleźć się we wniosku).

W innym przypadku decyduje opinia wychowawcy, pedagoga, czy rodzica starającego się o udział dziecka w Programie Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży (ważne jest uzasadnienie).

 

    Wnioski składamy do dn. 21 września 2007 r.

 

 


Pobierz wniosek w formacie Word lub spakowane ZIP.