”Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”

Seneka Młodszy

Tezy do PROGRAMU WYCHOWANIA

(wersja ewaluacyjna)

Wychowanie, obok nauczania, jest jednym z dwóch podstawowych zadań szkoły.

Skuteczność i jakość działań wychowawczych nauczycieli zależy od uświadomienia sobie przez nich, że:

Nasza szkoła nosi imię Królowej Jadwigi. Osoba patrona jest zobowiązująca dla każdej instytucji, która nosi jego miano. Pragniemy, aby tak było również w naszym przypadku. Chcielibyśmy, aby w naszej pracy uwzględnione były przede wszystkim dwa wątki związane z osobą patronki.

Po pierwsze, jak wiadomo, była ona dobroczyńcą Akademii Krakowskiej, co świadczy o tym, że rozumiała znaczenie nauki i wykształcenia. Pragniemy – w miarę możliwości – akcentować w naszej pracy wychowawczej przekonanie o wartości poszerzania wiedzy w zakresie wykraczającym poza tematykę szkolnych programów nauczania. Poszerzanie wiedzy, to bowiem także czytanie mądrych książek, oglądanie wartościowych filmów, spektakli teatralnych czy programów telewizyjnych., a także turystyka i kontakt z naturą.

Po drugie, Królowa Jadwiga prowadziła działalność na rzecz ubogich i pokrzywdzonych. Chcemy w naszej pracy wspomagać – w miarę naszych możliwości – tych uczniów naszej szkoły, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, a także – w pracy wychowawczej – uwrażliwiać młodzież na problem biedy.

Zasady i cele wychowawcze w Szkole Podstawowej nr 21 w Lublinie. Oparte są na akceptacji i realizacji fundamentalnych i uniwersalnych wartości kulturowych oraz etycznych, obowiązujących w naszym kręgu cywilizacyjnym, z uwzględnieniem specyficznych wartości polskiej tradycji narodowej i państwowej.

Za podstawową metodę wpajania wychowankom pożądanych sposobów postępowania, uznaje się ukazywanie wartości poprzez własną postawę nauczyciela, jako niewerbalną metodę oddziaływania wychowawczego.

Fundamentalnym celem wychowania jest internalizacja wpajanych uczniowi zasad i norm, to znaczy takie ich utrwalanie w świadomości wychowanka, by autentycznie utożsamiał się z nimi, rozumiał je i przyjmował wszystkie konsekwencje wynikające z ich respektowania bądź nierespektowania.

ZASADY WYCHOWANIA

Podstawową zasadą, na której oparto system wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 21 w Lublinie jest akceptacja wartości wychowanka jako człowieka.

Wynikają z tego następujące wymogi:

CELE WYCHOWANIA

Podstawowym założeniem systemu wychowawczego Szkoły Podstawowej nr 21 w Lublinie, jest wszechstronny rozwój intelektualny, emocjonalny i fizyczny wychowanka.

W związku z tym, w działaniu wychowawczym zmierzać należy do osiągnięcia następujących celów:

- do wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia, uwzględniającego jego predyspozycje psychiczne, emocjonalne, intelektualne, środowisko rodzinne i kulturowe

- do ukształtowania jego postaw społecznych i obywatelskich w duchu poszanowania dla tradycji uniwersalnych, narodowych, państwowych i lokalnych

Celem rozwoju intelektualnego jest:

 Celem rozwoju emocjonalno-moralnego jest wpojenie wychowankowi następujących cech i kategorii:

Celem rozwoju duchowego jest:

Celem kształtowania postaw obywatelsko-patriotycznych jest:

Celem rozwoju fizyczno-zdrowotnego jest:

Wymogi współczesnej cywilizacji stawiają przed nami wymóg rozszerzania tradycyjnych celów wychowawczych o nowe cele, wynikające z zachodzących wokół nas dynamicznych zmian cywilizacyjnych.

Do tych celów zaliczamy konieczność wpojenia wychowankom norm i sposobów postępowania w domenie ekologii, świata mediów, cywilizacji druku oraz edukacji prozdrowotnej

Wychodząc z tego założenia, formułujemy następujące cele w tym zakresie:

Cele w zakresie wychowania medialnego i czytelniczego:

Celem wychowania do życia w rodzinie jest przekazanie uczniom wiedzy z zakresu spraw związanych z byciem dzieckiem w rodzinie, specyfiki ról kobiecych i męskich, związków uczuciowych, spraw rodzicielstwa itd.

W tym zakresie zadaniem szkoły jest:

 1. Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny
 2. Wzmacnianie prawidłowych relacji dziecka z rodziną opartych na miłości i wzajemnym poszanowaniu.
 3. Przygotowanie uczniów do okresu dojrzewania i rozumienia jego przejawów fizycznych i psychicznych.
 4. Wspieranie prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego, w tym koleżeństwa i przyjaźni.
 5. Współpraca z rodzicami w przygotowaniu ich dzieci do trudności okresu dojrzewania.

Treści:

 1. Podstawowe funkcje rodziny, rola wartości społecznych i moralnych w życiu rodziny.
 2. Związki uczuciowe, relacje i komunikacja w rodzinie.
 3. Przekaz wartości i tradycji w rodzinie, wspólne świętowanie, spędzanie wolnego czasu.
 4. Potrzeby, prawa i obowiązki członków rodziny.
 5. Dojrzałość biologiczna, psychiczna, społeczna, duchowa: zmiany fizyczne i psychiczne.
 6. Macierzyństwo i ojcostwo; cechy i rola płci.
 7. Koleżeństwo, przyjaźń, zakochanie – relacje interpersonalne.

Szkoła uczy wykorzystania nabywanej wiedzy do rozwijania następujących umiejętności:

 1. Rozumienia znaczenia rodziny w życiu człowieka i swojej w niej roli.
 2. Właściwej komunikacji i rozwiązywania konfliktów; empatii.
 3. Dostrzegania potrzeb własnych i potrzeb innych ludzi, wyrażania uczuć i asertywności.
 4. Umiejętności korzystania ze środków masowego przekazu.