REGULAMIN REKRUTACJI DO SZKOŁY

Na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572) oraz Rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26 poz. 232).

§ 1

1.      Do klasy pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które
w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy*, a także dzieci, w stosunku do których wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjęcie do szkoły na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy*.

 

§ 2

1.      Do sześcioletniej szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę przyjmuje się:
 

1)      z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły,

2)      na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami; 
w przypadku d
zieci zamieszkałych na terenie innych gmin, jeżeli po przyjęciu wszystkich chętnych z terenu miasta są jeszcze wolne miejsca,
w porozumieniu z organem prowadzącym.

  1. Podania o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej ucznia zamieszkałego poza obwodem szkoły przyjmowane są w ciągu roku szkolnego do końca lutego.
  2. W przyjęciu do szkoły pierwszeństwo mają dzieci pracowników szkoły oraz dzieci, których rodzeństwo już uczęszcza do SP nr 21 w Lublinie.
  3. Decyzja w sprawie przyjęcia podejmowana jest po zakończeniu rekrutacji. Rodzice zapraszani są na zebranie informacyjne, które organizowane jest w miesiącu maju.
    Jego termin ogłoszony jest z miesięcznym wyprzedzeniem na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń.
  4. Kryteria przydziału do klasy:

1)      miejsce zamieszkania,

2)      w przypadku wolnych miejsc w klasach uwzględniane są prośby rodziców.

§ 3

1.      Do klasy programowo wyższej w sześcioletniej szkole podstawowej przyjmuje się ucznia na podstawie:

1)      świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen  wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,

2)      pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzonych
na zasadach określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów w przypadku przyjmowania do sześcioletniej szkoły podstawowej ucznia, który spełnia obowiązek szkolny poza szkołą
na podstawie art. 16, ust. 8 ustawy*,

3)      świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy
na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

§ 4

1.      Jeżeli w klasie, do której uczeń jest zapisany naucza się innego języka (języków) obcego niż ten, którego uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia innego oddziału (grupy) w tej samej szkole, uczeń może:

1)      uczyć się języka (języków) obowiązującego w danym oddziale, wyrównuje
we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego,

2)      kontynuować we własnym zakresie naukę języka (języków) obcego, którego uczył się w poprzedniej szkolne,

3)      uczęszczać do klasy z danym językiem w innej szkole.

2.      Ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka (języków) obcego jako przedmiotu obowiązkowego, egzaminuje i ocenia nauczyciel języka obcego z tej samej lub innej szkoły wyznaczony przez dyrektora szkoły, a w przypadku gdy dyrektor nie może zapewnić nauczyciela danego języka - przez dyrektora innej szkoły.

§ 5

O przyjęciu uczniów do wszystkich klas szkoły podstawowej decyduje Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21 w Lublinie.

 

  Rejon SP 21.           

Pobierz rejon Szkoły Podstawowej nr 21 w Lublinie w formacie Word lub spakowane ZIP.

 

 

Warunki rekrutacji do szkoły  - przeczytaj koniecznie. 

 

Ankieta dot. zapisu dziecka do szkoły.

Podanie o przyjęcie do szkoły.

 

Pobierz kwestionariusz ankiety w formacie Word lub spakowane ZIP.
Pobierz podanie w formacie Word lub spakowane ZIP.

Pobierz rejon Szkoły Podstawowej nr 21 w Lublinie w formacie Word lub spakowane ZIP.