Statut-tekst

ROZDZIAŁ 1

Nazwa, siedziba, teren działania, charakter prawny.

§1. Stowarzyszenie nosi nazwę Lubelskie Towarzystwo Imprez na Orientację (LTInO) i zwane jest dalej Towarzystwem.
§2. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Lublin.
§3. Terenem działania Towarzystwa jest miasto Lublin i województwo lubelskie.
§4. Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną
§5. Towarzystwo działa zgodnie z porządkiem prawnym i ustrojowym RP, w tym z ustawą "Prawo o stowarzyszeniach" oraz niniejszym statutem.
§6. Towarzystwo może być członkiem innych organizacji i związków sportowych a w szczególności Polskiego Związku Biegów na Orientację
§7. Towarzystwo używa pieczęci i oznak organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. Symbole i barwy Towarzystwa zawarte są w załączniku nr 1
§8. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ 2

Cele i środki działania.

Statut2.gif (24816 bytes)

§9. Celem Towarzystwa jest rozwijanie kultury fizycznej i propagowanie biegów na orientację wśród młodzieży oraz osób starszych w kategoriach wiekowych od 10 do 70 lat.
§10. Do realizacji powyższego celu Towarzystwo:
1/ organizuje ćwiczenia fizyczne i zajęcia szkoleniowe w zakresie biegów na orientację,
2/ organizuje zawody i imprezy sportowe, a także bierze udział w zawodach i imprezach organizowanych przez inne organizacje i instytucje,
3/ prowadzi działalność wychowawczą i propagandową,
4/ zapewnia odpowiedni sprzęt dla prowadzenia działalności w zakresie biegów na orientację,
5/ czuwa nad przestrzeganiem przez członków Towarzystwa statutu, przepisów, regulaminów i zasad uprawiania dyscypliny sportowej,
6/ podejmuje inne środki i przedsięwzięcia, w tym może prowadzić działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów.

ROZDZIAŁ 3

Członkowie Towarzystwa - ich prawa i obowiązki.

 

§11. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1/ zwyczajnych,
2/ wspierających,
3/ honorowych

§12. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, która:
1/ ukończyła 16 lat,
2/ wniesie pisemną deklarację przystąpienia do Towarzystwa,
3/ zostanie przyjęta przez Zarząd Towarzystwa.

Statut3.GIF (49431 bytes)

§13. Członek zwyczajny ma prawo:
1/ uczestniczyć w walnych zebraniach Towarzystwa z głosem stanowiącym, oraz czynnym i biernym prawem wyborczym, z tym, że w składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych,
2/ poddawać ocenie działalność Towarzystwa oraz wysuwać wnioski i postulaty wobec jego władz,
3/ korzystać z urządzeń i sprzętu Towarzystwa oraz ulg i udogodnień w granicach obowiązujących regulaminów i uchwał Zarządu,
4/ reprezentować Towarzystwo w imprezach sportowych i innych,
5/ używać odznak i barw Towarzystwa.

§14. Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
1/ aktywny udział w działalności Towarzystwa
2/ przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
3/ regularne opłacanie składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Towarzystwa,
4/ dbanie o dobre imię Towarzystwa i jego majątek.

§15. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub pełnoletnia osoba fizyczna, która zadeklaruje pomoc finansową czy inny rodzaj wspierania Towarzystwa i zostanie przyjęta przez Zarząd Towarzystwa

§16. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Towarzystwie za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela.

§17. Członkowie wspierający mają prawa i obowiązki członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego prawa wyborczego .

§18. Małoletni poniżej 16 lat, spedniający warunki określone w §12 pkt2 i 3 mogą za pisemną zgodą opiekunów prawnych należeć do Towarzystwa ze statusem uczestnika, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach oraz czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa.

§19. Tytuł członka honorowego nadaje Zarząd Towarzystwa za wybitne osiągnięcia w biegach na orientację lub za zasługi dla Towarzystwa

§20. Szczegółowy zakres praw i obowiązków członków i uczestników określa regulamin ustalony przez Zarząd Towarzystwa.

§21. Członkostwo ustaje na skutek:
1/ pisemnego wystąpienia członka, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań,
2/ wykreśleniu uchwałą Zarządu za zaleganie ze składkami członkowskimi przez okres ponad 6 miesięcy, bądź z powodu nieuczestniczenia w działalności Towarzystwa przez okres jednego roku,
3/ wykluczenia uchwałą Zarządu w razie istotnego naruszenia postanowień statutu, regulaminów i uchwał Zarządu, a także działania na szkodę Towarzystwa,
4/ śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej,
5/ rozwiązania Towarzystwa.

§22. Od uchwały Zarządu o nieprzyjęciu, wykreśleniu lub wykluczeniu z Towarzystwa przysługuje prawo do odwołania w terminie 14 dni do Walnego Zebrania członków, którego decyzja jest ostateczna. Do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Walne Zebranie odwołującemu się nie przysługują prawa członkowskie.

ROZDZIAŁ 4

Władze Towarzystwa.

 

§23. Władzami Towarzystwa są:
1/ Walne Zebranie,
2/ Zarząd,
3/ Komisja Rewizyjna.

§24. Walne zebranie może dokonać wyboru Sądu Koleżeńskiego do rozstrzygania sporów powstałych pomiędzy członkami w związku z działalnością Towarzystwa - określając jednocześnie regulamin działania tegoż Sądu.

Statut4.gif (55747 bytes)

§25. Walne zebranie jest najwyższą władzą Towarzystwa. Biorą w nim udział wszyscy członkowie. Może być ono zwyczajne lub nadzwyczajne.

§26. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz do roku w ostatnim kwartale. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1/ ustalenie kierunków działalności Towarzystwa,
2/ rozpatrywanie sprawozdań z dziadalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz ocena dziadalności tych władz,
3/ udzielenie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4/ uchwalenie regulaminów działania władz Towarzystwa,
5/ wybór władz Towarzystwa,
6/ zmiana statutu Towarzystwa,
7/ rozstrzyganie w sprawach majątkowych Towarzystwa,
8/ rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach nabycia i utraty członkostwa w Towarzystwie,
9/ ustalanie składek i opłat członkowskich
10/ decydowanie o innych sprawach, o których statut nie upoważnił władz Towarzystwa,
11/ rozwiązanie Towarzystwa.

§27. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane:
1/ z inicjatywy Zarządu,
2/ na żądanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
3/ na pisemne żądanie co najmniej 1/3 ogółu członków Towarzystwa uprawnionych do głosowania.

§28. Nadzwyczajne Walne Zebranie rozpatruje tylko te sprawy, dla których zostało zwołane. Powinno być zwołane w ciągu 30 dni od daty wystąpienia w tej sprawie.

§29. O czasie, miejscu i porządku każdego Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia pisemnie członków na co najmniej 14 dni przed terminem jego zwołania. Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu powinno zawierać informację na czyje żądanie jest zwoływane.

§30. Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§31. W wypadku braku na Walnym Zebraniu minimum 50% członków Zarząd Towarzystwa może przenieść termin Walnego Zebrania. Uchwały Walnego zebrania zwołanego w drugim terminie są ważne bez względu na ilość obecnych.

§32. O ile inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów.

§33. Głosowanie na Walnym Zebraniu jest jawne. Wybór władz Towarzystwa odbywa się w głosowaniu tajnym. We wszystkich innych sprawach głosowanie tajne może uchwalić Walne Zebranie zwykłą większością głosów.

§34. Walne Zebranie prowadzi przewodniczący wybrany przez to Zebranie. Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół podpisany przez przewodniczącego obrad.

§35. Zarząd Towarzystwa składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie na dwuletnią kadencję.

§36. W skład Zarządu wchodzą:
1/ prezes
2/ sekretarz
3/ skarbnik
Zarząd winien ukonstytuować się w terminie 3 dni od dnia wyborów.

§37. Zarządowi przysługuje prawo uzupełnienia swego składu ( w miejsce ustępujących członków ) do 1/3 członków pochodzących z wyboru.

§38. Decyzję o przedterminowym ustąpieniu członek Zarządu składa w fornie pisemnej do sekretarza Towarzystwa. O decyzji tej sekretarz Towarzystwa powiadamia Zarząd i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§39. Do zakresu działania Zarządu należy:
1/ reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz ( przez Prezesa, Skarbnika i Sekretarza),
2/ realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
3/ kierowanie działalnością Towarzystwa,
4/ uchwalanie rocznych planów działalności i budżetu,
5/ Zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa,
6/ prowadzenie rachunkowości i sporządzanie sprawozdań, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
7/ zwoływanie Walnych Zebrań,
8/ przyjmowanie i wykluczanie członków,
9/ powoływanie sekcji i innych jednostek organizacyjnych Towarzystwa,
10/ ustalanie regulaminów wewnętrznych,
11/ przyjmowanie i zwalnianie ewentualnych pracowników Towarzystwa,
12/ rozstrzyganie sporów między członkami Towarzystwa w związku z jego działalnością ( o ile nie zostanie wybrany Sąd Koleżeński ).

§40. 1/Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.
2/ Uchwały są ważne przy obecności wszystkich jego członków i zapadają zwykłą większością głosów.
3/ Posiedzenia Zarządu są protokółowane.

§41. 1/ Komisja Rewizyjna składa się z 2 członków, wybranych przez Walne Zebranie na dwuletnią kadencję.
2/ Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu, czy innych organów wykonawczych Towarzystwa.
3/ Komisja Rewizyjna konstytuuje się wybierając przewodniczącego.
4/ Komisja Rewizyjna może uzupełnić swój skład (w miejsce ustępujących członków) do 1/2 członków pochodzących z wyboru.
5/ Decyzję o przedterminowym ustąpieniu członek komisji składa w formie pisemnej do sekretarza Towarzystwa poprzez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
6/ członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłącznie Walnemu Zebraniu.

§42. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej - jako organu kontroli wewnętrznej - należy:
1/ czuwanie nad całokształtem działalności Towarzystwa, a w szczególności jego Zarządu,
2/ kontrolowanie działalności statutowej, finansowej i gospodarczej Towarzystwa co najmniej raz w roku,
3/ badanie okresowych sprawozdań i bilansów,
4/ żądanie wyjaśnień i występowanie z ocenami, wnioskami i zaleceniami wynikającymi z kontroli,
5/ składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu i występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

§43. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ 5

Działalność sportowa Towarzystwa

§44. Działalność sportowo-szkoleniową prowadzą instruktorzy BnO.

§45. Odpowiedzialny za działalność sportowo - turystyczną jest Zarząd Towarzystwa.

§46. Funkcję kontrolną nad przebiegiem szkolenia sprawuje Zarząd Towarzystwa.

ROZDZIAŁ 6

Nagrody i kary.

Statut6.gif (38215 bytes) §47. Zarząd Towarzystwa ma prawo nagradzania i wyróżniania członków zasłużonych w działalności Towarzystwa,
z zachowaniem obowiązujących przepisów prawnych.

§48. Zarząd ma prawo nakładania na członków - za naruszenie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa - następujących kar:
1/ upomnienia,
2/ nagany,
3/ zawieszenia w prawach członka,
4/ dyskwalifikacji lub wykluczenia
z Towarzystwa

§49. Ukaranemu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania, wnoszone za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia o karze.

 

ROZDZIAŁ 7

Majątek Towarzystwa.

§50. Majątek Towarzystwa stanowią:
1/ nieruchomości,
2/ ruchomości,
3/ środki finansowe,
4/ wierzytelności.

§51.Majątek Towarzystwa powstaje z następujących źródeł:
1/ składek i opłat członkowskich,
2/ dochodów z imprez organizowanych przez Towarzystwo,
3/ darowizn, spadków, zapisów i dotacji,
4/ dochodów z działalności gospodarczej,
5/ innych wpływów.

§52. Zobowiązania majątkowe i finansowe w imieniu Towarzystwa podejmują łącznie Skarbnik i członek Zarządu.

ROZDZIAŁ 8

Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa.

§53. 1/ Uchwałę o zmianie statutu lub rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2/ Walne zebranie może uchwalić rozwiązanie się Towarzystwa, o ile sprawa ta była objęta porządkiem jego obrad podanym do wiadomości członkom, w terminie i w sposób określony w statucie.

3/ Uchwała o rozwiązaniu się Towarzystwa powinna wyznaczyć likwidatorów, określić sposób likwidacji i cel na jaki zostanie przeznaczony majątek Towarzystwa.