Scenariusz zajęć - klasa II

Temat bloku: Podróże Doktora Dolittle po świecie

Temat dnia: Jak papuga Polinezja uratowała Doktora i jego przyjaciół?

Zapis w dzienniku: Ustny opis papugi na podstawie zgromadzonych wiadomości,

ilustracji, żywych okazów i słownictwa pomocniczego. Uzupełnianie tekstu z lukami.

Przymiotniki jako wyrazy określające rzeczowniki. Wielka litera w pisowni imion i

nazwisk. Barwy podstawowe i pochodne. Wycinanie i przyklejanie odcisków dłoni w

barwach podstawowych i pochodnych tworzących sylwetę papugi. Ćwiczenia w mnożeniu

i   dzieleniu   liczb   w   zakresie   100.   Utrwalenie   piosenki   „Papuga   SOL".   Nazwy

solmizacyjne. Znak chromatyczny krzyżyk (fis). Zwierzęta Afryki.

Cele zajęć:

      zna rozwiązanie wysłuchanej zagadki,

      ustnie, w kilku zdaniach opisuje wygląd papugi,

      samodzielnie  wyszukuje  i  zapisuje  kilka przymiotników  i  wyrazów  opisujących
papugę,

      II poziom - wybiera z kilku podanych przymiotników te, które opisują papugę,

      wyszukuje i poprawnie, płynnie i wyraziście odczytuje z lektury fragmenty dotyczące
wyglądu i zachowania papugi Polinezji,

      czyta ze zrozumieniem krótki tekst,

      samodzielnie uzupełnia tekst z lukami,

      II poziom - uzupełnia tekst z lukami wyrazami podanymi przez nauczyciela,

      zna i stosuje zasadę pisowni imion i nazwisk wielką literą,

      zna najważniejsze informacje dotyczące kontynentu afrykańskiego,

      potrafi przedstawić samodzielnie zgromadzone ciekawostki na temat życia papug,

      zna zwierzęta żyjące na kontynencie afrykańskim,

      rozumie konieczność systematycznej i prawidłowej opieki nad zwierzętami,

      samodzielnie wykonuje obliczenia na mnożenie i dzielenie w zakresie 100,

      II poziom - samodzielnie wykonuje obliczenia na mnożenie i dzielenie w zakresie 36,

      rozumie i stosuje odwrotność mnożenia względem dzielenia i odwrotnie,

      rozróżnia i nazywa barwy podstawowe i pochodne,Następna strona