Istota  integracji

 

Chciałabym podzielić się z innymi nauczycielami Nauczania Zintegrowanego wiedzą i doświadczeniem zdobytymi w trakcie studiów oraz 12-letniej pracy.

Nowoczesne kształcenie powinno zmierzać do rozwijania dyspozycji intelektualnych i rozwoju społeczno- emocjonalnego dzieci, dążyć do ich zainteresowań, stwarzania warunków do podejmowania działań kreatywnych, zaznajamiania się z systemem akceptowanych społecznie wartości i kształtowania przekonań o potrzebie ich przestrzegania. Niezbędne jest stwarzanie poczucia bezpieczeństwa, klimatu życzliwości i zaufania między uczniem, a nauczycielem, sytuacji umożliwiających przeżywanie uczuć radości i zadowolenia z osiąganych sukcesów, jak też pokonywania trudności. Pożądane jest wiązanie w procesie kształcenia trzech form aktywności uczniów: poznawczej, emocjonalnej i praktycznej. Podstawową zasadą obowiązującą przy projektowaniu integralnych jednostek tematycznych jest przeplatanie pracy intelektualnej zajęciami praktycznymi, ekspresyjnymi i ruchowymi, które angażują wszystkie sfery osobowości.

W procesie kształcenia powinny być uwzględnione różne płaszczyzny integracji:

treściowa- polegająca na scaleniu treści poznawczych wszystkich przedmiotów wokół wspólnych tematów;

wychowawcza- zmierzająca do jednoczesnej realizacji celów poznawczych i wychowawczych w procesie kształcenia;

metodyczna- opierająca proces kształcenia na 4 strategiach nauczania- uczenia się: przyswajaniu, badaniu, działaniu i przeżywaniu;

czynnościowa- wyrażająca się w preferowaniu aktywnych metod uczenia się, w szczególności metod czynnościowych, praktycznych oraz metod działalności twórczej;

organizacyjna- polegająca na wykorzystaniu w dwóch pierwszych latach nauki pełnej integracji kształcenia oraz metod zabawowych i sytuacyjnych, a od klasy III- integracji częściej uzupełnianej systemem przedmiotowo- lekcyjnym. Przy prawidłowej realizacji w procesie edukacyjnym wszystkich płaszczyzn integracji, dzieci uczą się samodzielności przy rozwiązywaniu problemów i kreatywności.

 

powrót do strony głównej