Przykładowy  scenariusz

 

Chciałabym zaproponować scenariusz dziennego ośrodka zajęć zintegrowanych w klasie III „Droga wody z rzeki do mieszkań”, w którym uwzględniłam różne płaszczyzny integracji, o których wcześniej wspomniałam.

 

Temat bloku: Planeta Ziemia

Temat zajęć: Droga wody z rzeki do mieszkań.

 

Cele ogólne:

Budzenie wrażliwości na potrzeby środowiska

Kształtowanie właściwego stosunku uczniów do środowiska

Rozwijanie umiejętności harmonijnego współżycia z przyrodą

 

Cele operacyjne:

Uczeń:

Zna drogę wody (rzeka – filtry – mieszkanie – oczyszczalnia- rzeka);

Rozumie potrzebę oszczędzania wody;

Dzieli się wrażeniami z przeczytanego tekstu;

Udziela odpowiedzi na postawione pytania;

Tworzy rodzinę wyrazów;

Nadaje tytuły obrazkom;

Dobiera słownictwo do obrazków;

Czyta tekst z podziałem na role;

Korzysta ze słownika języka polskiego;

Układa hasła na temat oszczędzania wody;

Wykonuje prosty filtr i wyjaśnia zasadę jego działania;

Podaje sposoby oszczędnego korzystania z wody;

Odgrywa scenkę za pomocą pantomimy;

Oblicza ułamek danej liczby;

Wypowiada się na temat swoich odczuć i wrażeń;

Improwizuje ruchem treść piosenki;

Współpracuje w grupie;

Metody pracy: pogadanka, praca z tekstem i słownikiem, objaśnienie, ekspozycja utworu, improwizacja ruchowa, burza mózgów, zabawa w niedokończone zdania, ćwiczenia przedmiotowe, działanie praktyczne, obserwacja;

 

Formy pracy: indywidualna jednolita i zróżnicowana, grupowa, zbiorowa,

 

Środki dydaktyczne: nagrania efektów dźwiękowych, kropelki do losowania grup, tekst wiersza T. Fiutkowskiej „Rozmowa z kroplą wody”, słowniki j. polskiego, plakat „Obieg wody w Lublinie”, elementy toru przeszkód, próbki wody, butelki, warstwy do filtra, kartki z nazwami scenek do odegrania, karty pracy, taca, plastikowe kubki z wodą, nagranie piosenki „Oszczędzaj wodę”, kropelki do samooceny

 

 

 

 

Przebieg  zajęć

Czynności wstępne

Czynności porządkowe, sprawdzenie listy obecności, pracy domowej.

Usadzenie w kręgu- powitanie piosenką.

Nawiązanie do tematu

Prezentacja efektów dźwiękowych związanych z wodą.

Rozmowa nt. wysłuchanego nagrania.

Co wyobraziliście sobie słuchając nagrań?

Jakie uczucia towarzyszyły wam podczas słuchania?

Co łączy te wszystkie nagrania?

Zabawa w skojarzenia- uczniowie podają hasła kojarzące się z hasłem poprzednika, wyjściowym hasłem jest „woda”.

Podział na grupy- losowanie „kropelek wody” z numerem stolika, przy którym siądą uczniowie.

Opracowanie nowego materiału

Indywidualne ciche czytanie przez uczniów tekstu wiersza T. Fiutkowskiej „Rozmowa z kroplą wody”, a następnie z podziałem na role.

Rozmowa na temat tekstu.

- Co kropla mówi o sobie?

- Komu jest potrzebna i do czego?

- Jaką przebywa drogę?

- Czyją zasługą jest, że do mieszkań dociera czysta?

Odszukanie w słowniku przez poszczególne grupy pojęcia „filtr” i odczytanie go

Tworzenie rodziny wyrazu „filtr” (karta pracy).

Rozmowa na temat drogi wody w oparciu o wycieczkę do MPWiK- oglądanie na planszy schematu obiegu wody w Lublinie, zreferowanie przez wybraną osobę.

Ćwiczenia w rozpoznawaniu próbek zanieczyszczonej wody.

Wykonanie przez poszczególne grupy prostego filtra- układanie w odwróconej butelce

kolejnych warstw filtra.

Filtrowanie wody. Porównanie czystości wody wziętej do doświadczenia i przefiltrowanej.

Zabawa w kończenie zdania:

„Wodę filtrujemy, ponieważ.........”

Przerwa śródlekcyjna- pokonywanie toru przeszkód: wykonywanie kolejno grupami ćwiczeń ruchowych inscenizujących drogę wody:

rzeka – filtr – mieszkanie – oczyszczalnia – rzeka

Podanie propozycji wykorzystania wody w codziennych sytuacjach

Zabawa z elementami dramy- uczniowie z poszczególnych grup przedstawiają za pomocą pantomimy scenkę ilustrującą czynność domową zapisaną na otrzymanej kartce, podczas której wykorzystuje się wodę.

Porządkowanie słownictwa- uczniowie:

porządkują słownictwo zgromadzone na kartach pracy do odpowiednich ilustracji

nadają tytuły kolejnym parom obrazków

Obliczanie ułamka danej liczby (praca w grupach)- uczniowie obliczają na otrzymanych kartkach ułamki danych liczb i ustawiają je w ciągu rosnącym, po odwróceniu kartek na drugą stronę odczytują hasło: „OSZCZĘDZAJ WODĘ”.

Rozwiązanie problemu: „Co możemy zrobić, aby zaoszczędzić wodę?”- burza mózgów

Uczniowie na kartkach zapisują po 1-2 propozycje oszczędzania wody i przyklejają je na tablicy.

Wspólne odczytanie propozycji i omówienie.

Ocena sytuacji na ilustracjach- uczniowie za pomocą znaków graficznych oceniają przedstawione sytuacje w kartach pracy.

Pisanie haseł- praca wielopoziomowa

I poziom- Samodzielne pisanie haseł nt. Oszczędzania wody w formie zdań rozkazujących.

II poziom- Samodzielne uzupełnianie tekstu z lukami w podanych hasłach.

III poziom- Układanie haseł z rozsypanki wyrazowej.

 

Podsumowanie zajęć

Śpiewanie piosenki „Oszczędzaj wodę” połączone z improwizowaniem za pomocą ruchu treści piosenki.

Zabawa „Nie stracę ani kropelki”- ustawienie w kręgu, przekazywanie sobie tacy z dwoma kubkami wypełnionymi po brzegi wodą w ten sposób, żeby nie stracić ani kropelki. Rozmowa nt. Przeprowadzonej zabawy:

- Co czułyście podczas tej zabawy?

- Od czego zależał efekt tej zabawy?

- Jaki to ma związek z oszczędzaniem wody?

Usadzenie w kręgu-kończenie zdań:

Na dzisiejszych zajęciach dowiedziałem (am) się, że ......

Z zajęć zapamiętam, że ......

Podobało mi się .......

Od dziś będę ...........

Ewaluacja zajęć- wrzucenie grosika do właściwej koperty:

z buźką uśmiechniętą, jeżeli zajęcia się podobały.

z buźką smutną, jeżeli zajęcia nie podobały się.

Ocena najbardziej aktywnych- wręczenie kropelek.

Zadanie pracy domowej:

Zaprojektowanie znaczka zachęcającego do oszczędzania wody.

Zachęcenie domowników do oszczędnego korzystania z wody.

 

Scenariusz opracowała

mgr Marzanna Misztal

 

powrót do strony głównej